Skip to main content
Kancelaria Notarialna w Chojnicach Notariusz Monika Zielińska
Skontaktuj się z nami

Dokumenty dla Notariusza

Każda czynność notarialna jest wykonywana na podstawie ściśle określonej dokumentacji. By ułatwić Państwu, a także zdecydowanie przyspieszyć pracę i proces czynności notarialnych, przedstawiamy wykaz dokumentów oraz informacji, jakie są niezbędne podczas sporządzania i zawierania aktów notarialnych w naszej Kancelarii.

UWAGA!

Dokumenty, które będą potrzebne do przygotowania projektu aktu notarialnego, należy dostarczyć wcześniej do Kancelarii Notarialnej – minimum 2-3 dni robocze przed umówionym spotkaniem.
Dokumenty muszą być czytelne, w postaci oryginalnej lub kopii.

Dokumentację można złożyć:

 • osobiście,
 • kurierem,
 • pocztą tradycyjną,
 • elektroniczną pocztą e-mail w postaci skanu lub zdjęć cyfrowych.

Natomiast w dniu, kiedy będzie zawierany akt, należy mieć przy sobie wyłącznie oryginały dokumentów oraz ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu lub inne (w szczególnych przypadkach).

Wykaz niezbędnych dokumentów do najczęściej sporządzanych aktów
notarialnych

Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę dokumentów, jakie są wymagane do najczęściej sporządzanych aktów notarialnych. Informujemy także, iż w zależności od stanu faktycznego, notariusz może poprosić o przedstawienie jeszcze innych dokumentów. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z naszą Kancelarią Notarialną.

UWAGA! Jeśli do aktu przystępuje Państwa Pełnomocnik, obowiązany jest mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy też wcześniej dołączyć do dokumentacji składanej w sprawie aktu.

Lista dokumentów dla notariusza

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia w postaci: wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub inne, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, które potwierdza, że podatek od spadków i z tytułu dziedziczenia lub darowizny dokonanej począwszy od 01.01.2007 roku został zapłacony lub, że nabycie jest zwolnione od podatku albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • dane osobowe stron czynności: dla osób fizycznych – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub innego dokumentu tożsamości, data jego ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; dla podmiotów gospodarczych: nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • cena sprzedaży i warunki oraz terminy płatności
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem, który jest niezbędny dla celów wieczystoksięgowych w przypadku, gdy działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów, który jest niezbędny dla celów wieczystoksięgowych oraz mapę ewidencji gruntów w sytuacji, gdy działka nie ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej
 • zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu działki, jakie znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie z Gminy, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • zaświadczenie ze Starostwa, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją Starosty, która określa zadania z zakresu gospodarki leśnej
 • jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość albo jej część, która uległa podziałowi lub scaleniu geodezyjnemu, a podział
  ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, dla celów wieczystoksięgowych wymagana jest ostateczna decyzja, która zatwierdza taki podział lub scalenie nieruchomości oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych i wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.
 • w przypadku, gdy nabycie finansowane jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego, wymagane jest oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa.
 • inne dokumenty mogą być wymagane w przypadku aktów dotyczących działek o powierzchni 3000 m 2 i większych.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia w postaci: wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny i innych, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, które potwierdza, że podatek od spadków i z tytułu dziedziczenia lub darowizny dokonanej począwszy od 01.01.2007 roku został zapłacony lub nabycie jest zwolnione od podatku bądź zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • dane osobowe stron czynności notarialnej: osób fizycznych – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu/ innego dokumentu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; podmiotów gospodarczych – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • określona wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem, który jest niezbędny dla celów wieczystoksięgowych w przypadku, gdy działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, który jest niezbędny dla celów wieczystoksięgowych oraz mapę ewidencji gruntów w sytuacji, gdy działka nie ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej
 • zaświadczenie lub decyzja Starostwa stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz zadaniami z zakresu gospodarki leśnej – dokument wymagany w przypadku, gdy obdarowanym nie jest małżonek darczyńcy, krewni lub powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia lub osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego
 • jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość albo jej część, która uległa podziałowi lub scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, niezbędna do czynności notarialnych jest: ostateczna decyzja, która zatwierdza podział lub scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Są to dokumenty dla celów wieczystoksięgowych.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, które potwierdza, iż został zapłacony podatek od spadków i z tytułu dziedziczenia lub darowizny dokonanej począwszy od 01.01.2007 roku albo, że nabycie jest zwolnione od podatku lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • dane osobowe stron czynności: dla osób fizycznych – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL; w przypadku podmiotów gospodarczych – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS
 • cena sprzedaży oraz warunki lub terminy płatności
 • warunki, jak również data wydania przedmiotu umowy
 • zaświadczenie z Gminy, iż nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego
  i obszaru rewitalizacji,
 • zaświadczenie o tym, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych
 • w przypadku, gdy finansowanie nabycia odbywa się ze środków, które pochodzą z kredytu bankowego, wymagane jest przedstawienie oświadczenia banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa.
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia w postaci: wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym stwierdza się, że podatek od spadków i z tytułu dziedziczenia lub darowizny dokonanej począwszy od 01.01.2007 roku został zapłacony bądź nabycie jest zwolnione od podatku lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • dane osobowe stron czynności notarialnych – dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu oraz data ważności tego dokumentu, miejsce urodzenia, PESEL i adres zamieszkania; w przypadku podmiotów gospodarczych niezbędna jest: nazwa firmy, adres siedziby oraz numer KRS
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny.
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • numer księgi wieczystej w przypadku, gdy została założona
 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i z tytułu dziedziczenia lub darowizny dokonanej począwszy od 01.01.2007 roku lub stwierdzające, że nabycie jest zwolnione od tegoż podatku, albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • dane osobowe stron czynności – w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku podmiotów gospodarczych niezbędnymi danymi są: nazwa firmy, siedziba i numer KRS
 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny
 • warunki oraz data wydania przedmiotu umowy
  opcjonalnie może być potrzebne zaświadczenie o tym, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych
 • w przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego, niezbędne jest przedstawienie oświadczenia banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa.
 • odpis aktu małżeństwa
 • dane osobowe stron czynności notarialnych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • jeżeli przedmiotem umowy jest konkretna nieruchomość, niezbędny będzie numer księgi wieczystej.
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • PESEL spadkodawcy
 • testament spadkodawcy – tylko w sytuacji, gdy dokument ten został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców w postaci: skróconych odpisów z aktów urodzenia lub skróconych odpisów z aktów małżeństwa, a akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński
 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku
 • dane osobowe stron biorących udział w czynności. Niezbędne są imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania.
 • dane osobowe osoby, która udziela pełnomocnictwa: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane osobowe pełnomocnika, czyli: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • dane nieruchomości w postaci numeru księgi wieczystej.
 • dane osobowe sporządzającego testament. Niezbędne są takie informacje, jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • dane osób, które są powoływane do spadku: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL
 • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego niezbędne będą dane przedmiotu zapisu, czyli w przypadku nieruchomości odpowiedni numer księgi wieczystej.
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych. Niezbędne będą dane w postaci: imion, nazwisk, adresu zamieszkania
 • informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek.
 • dane wspólników: imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania
 • informacje dotyczące umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich pokrycia (objęcia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki.

W przypadku innych czynności notarialnych, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną.

Notariusz Chojnice
– skontaktuj się z Kancelarią

By dokonać czynności notarialnych, prosimy skontaktować się z Kancelarią Notarialną. Możecie Państwo zadzwonić do nas, skorzystać z poczty elektronicznej e-mail lub wykorzystać elektroniczny formularz kontaktowy. Na pytania i sprawy zgłaszane drogą elektroniczną staramy się odpowiedzieć w ciągu 24h.