Skip to main content
Kancelaria Notarialna w Chojnicach Notariusz Monika Zielińska
Skontaktuj się z Nami

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Kancelaria Notarialna Monika Zielińska


 1. Cel

dotyczy polityki wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i ma na celu informacyjnego użytkownika o sposób, w jaki Kancelaria Notarialna Monika Zielińska przetwarza dane osobowe (w tym szczegóły dotyczące rodzaju zebranych danych osobowych i celu przetwarzania) oraz o prawach użytkownika w w stosunku do jego danych osobowych.

 1. Kontakt – Jak mogę się skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności, użytkownik może skorzystać z Kancelaria Notarialna Monika Zielińska za dostęp do źródła:

 • Siedziba znajduje się pod adresem: woj. POMORSKIE, pow. chojnicki, gm. Chojnice, miejsc. Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr 30, lok. 1, 89-600
 • Numer kontaktowy pod numer: +48 797 572 873

Użytkownik może być zainstalowany i bezprzewodowy, skuteczny, z Kancelarii Notarialnej Monika Zielińska poprzez pisemną wiadomość wysłaną na jeden z inteligentnych adresów lub również poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@notariusz-zielinska.pl

Dodatkowe dane zawarte są w informacjach o osobie odpowiedzialnej za dane osobowe użytkownika:

 • – Nazwa handlowa: Kancelaria Notarialna Monika Zielińska
 • – Tożsamość administratora: Kancelaria Notarialna Monika Zielińska
 • – Adres: woj. POMORSKIE, pow. chojnicki, gm. Chojnice, miejsc. Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr 30, lok. 1, 89-600
 • – E-mail: biuro@notariusz-zielinska.pl
 1. Identyfikacja przetwarzania – W jaki sposób przechowujemy dane osobowe?

Decyzja o udostępnieniu o ochronie danych osobowych, w której:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przesyłaniem danych osobowych i przepływem takich danych (zwane dalej „RODO”).

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska przechowuje dane osobowe w swoim posiadaniu, gdy użytkownik:

 • (I). wypełnić formularz https://notariusz-zielinska.pl („Strona”);
 • (ii). subskrybuje newsletter;
 • (iii). odpowiada na ankietę lub wypełnij formularze internetowe;
 • (iv). wypełnij drukowany formularz;
 • (v). Wysyłając e-mail lub komunikuje się telefonicznie, który następnie ładuje się do wymaganego formularza;
 1. Gromadzone dane osobowe — jakie dane osobowe zbieramy?

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska gromadzi informacje, gdy odwiedzanie ich stron internetowych, poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych.

Gromadzone są szczegółowo dane: .

Jeśli wymagane jest podanie danych osobowych w celu użycia z usługami lub dostępem do treści, ich udostępnienie nie będzie obowiązkowe, z wyłączeniem, które jest wyraźnie wskazano, że jest to dane wymagane do dostępu do usług. W przypadku użytkownika może być swobodnie dostępny, lub nie można go zarejestrować i/lub nie korzystać z usług.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przez niego podane są prawdziwe i poprawne i zobowiązuje się do ich aktualizacji. Zmiany mogą być komunikowane Delegatowi ochrony danych lub adresowi wskazanemu w części 2 niniejszego dokumentu.

Użytkownik również zgadza się, że dane wymagane przez Kancelaria Notarialna Monika Zielińska są niezbędne, odpowiednie i niezbędne do wykonania celów wyrażonych w części 5 niniejszego dokumentu, których wykonanie byłoby niemożliwe, gdyby te dane nie zostały dostarczone.

Wszelkie fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenia, które wynikają z podanych informacji i danych, a także szkody, jakie te informacje mogą spowodować, będą na koncie użytkownika.

 1. Cel – Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe żądane od użytkownika będą wykorzystywane do następujących celów:

 • W przypadku zawierania umów na usługi oferowane poprzez Stronę, aby utworzyć i utrzymać stosunek handlowy oraz wykonać działania i świadczyć usługi Kancelaria Notarialna Monika Zielińska (w tym, bez ograniczeń, zarządzanie, administracja, zapewnienie i ulepszanie usług).
 • Wysyłanie newsletterów, jak również komunikatów handlowych, promocji i/lub reklam Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, zarówno okazjonalnie, jak i cyklicznie. W związku z tym adres e-mail, który użytkownik podaje podczas wypełniania formularza na stronie, może być wykorzystywany do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia usług, a także wiadomości o Kancelaria Notarialna Monika Zielińska (zarówno okazjonalnie, jak i cyklicznie), aktualizacji, informacji o produktach lub usługach powiązanych itp. Ten zabieg opiera się na naszym uzasadnionym interesie w promowaniu naszych produktów i usług.
 • Przeprowadzenie ankiety lub konkursu
 • Dostosowanie doświadczenia użytkownika, zwiększając naszą zdolność do odpowiadania na ich potrzeby.
 • Ulepszanie Strony i oferty usług Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, na podstawie uzasadnionego interesu Kancelaria Notarialna Monika Zielińska w ciągłym ulepszaniu swoich produktów i usług.
 • Przetwarzanie transakcji i przestrzeganie obowiązków prawnych, do których Kancelaria Notarialna Monika Zielińska jest zobowiązana, takich jak obowiązki podatkowe.
  Dane podlegające przetwarzaniu nie będą wykorzystywane do celów innych niż lub niezgodnych z wymienionymi powyżej i które spowodowały ich zbieranie. Przy czym zaznacza się, że zapisane dane mogą być wykorzystywane, oprócz celów, dla których zostały one wyraźnie zebrane, do celów prowadzenia statystyk, zarządzania incydentami lub przeprowadzania badań rynkowych. Jednakże, jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż wstępnie określony podczas ich zbierania, Kancelaria Notarialna Monika Zielińska przeprowadzi analizę kompatybilności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie będzie uprawnione tylko wtedy, gdy pierwotny cel jest zgodny z nowym celem lub dopuszczalny zgodnie z samodzielną podstawą prawną. W takich przypadkach użytkownik zostanie poinformowany o zmianach celu lub uzasadnienia prawnego przetwarzania danych.
  Przypominamy użytkownikowi, że może sprzeciwić się wysyłaniu komunikatów handlowych (wypisanie się) i przestać otrzymywać e-maile od Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, niezawodnie informując Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, który postara się przerwać jak najszybciej po otrzymaniu takiego komunikatu. W tym celu może wysłać e-mail na adres podany w części 2, list tradycyjną na adres podany w części 2 niniejszego dokumentu lub bezpośrednio postępować zgodnie z instrukcjami wypisania się szczegółowo opisanymi na końcu każdego e-maila Kancelaria Notarialna Monika Zielińska.
 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Będziemy używać informacji, które zbierzemy o Tobie w następujących celach:

 • Informacje administracyjne
 • Opinie
 • Zebranie opinii klientów
 • Zarządzanie zamówieniami klienta
 • Wsparcie
 • Reklamy dopasowane do odbiorcy
 • Informacje administracyjne
 • Ochrona strony
 • Rozstrzyganie sporów
 • Zarządzanie kontami użytkowników

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po otrzymaniu Twojej zgody i tylko w celu (ach), dla których udzielasz zgody, chyba że prawo wymaga inaczej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas 24 miesiące po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne lub tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania celów, w jakie zostały zebrane, jak określone w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Zgoda

Poprzez dostarczenie danych osobowych do Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, użytkownik oświadcza, że akceptuje ich pełne i bezwarunkowe przetwarzanie przez Kancelaria Notarialna Monika Zielińska. Użytkownik niniejszym udziela swojej wolnej, wyraźnej i świadomej zgody na wykorzystanie przez Kancelaria Notarialna Monika Zielińska danych zebranych w celu wskazanym w sekcji 5 niniejszego dokumentu, a także ich włączenie do bazy danych Kancelaria Notarialna Monika Zielińska.

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska przeprowadza przetwarzanie danych użytkownika uzasadnione: (i) zawieraną umową z Kancelaria Notarialna Monika Zielińska przez użytkownika zgodnie z warunkami, które są dostępne dla użytkownika po zakończeniu wypełniania formularza zapytania o usługi (przed ewentualnym zatrudnieniem) i które użytkownik (po ich przeczytaniu) może zaakceptować, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w tym celu; oraz (ii) wolnej, świadomej i jednoznacznej zgody użytkownika, dokonanej po przeczytaniu niniejszej polityki prywatności, w której Kancelaria Notarialna Monika Zielińska informuje o traktowaniu, jakie będzie miało miejsce z danymi, i jeśli zgadzasz się, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w formularzu zapytania o usługi. Przetwarzanie danych niewymienionych w żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych będzie przeprowadzane, jeśli Kancelaria Notarialna Monika Zielińska uzna to za konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu, pod warunkiem, że nie będą one naruszać podstawowych praw i wolności użytkownika.

 1. Data Ważności – jak długo je przechowujemy?

Dane zostaną zniszczone lub zarchiwizowane, gdy nie będą już absolutnie niezbędne lub istotne do celów określonych w sekcji 5 powyżej. W szczególności dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak trwa stosunek prawny (i w zakresie, w jakim użytkownik nie wcześniej nie zażądał ich usunięcia) oraz przez okres, w którym mogą wystąpić zobowiązania, zwolnienia z odpowiedzialności i/lub odpowiedzialności z tytułu stosunku prawnego lub świadczonych usług.
Kancelaria Notarialna Monika Zielińska informuje, że będzie przechowywać niezbędne informacje do identyfikacji źródła przechowywanych danych przez cały okres trwania relacji klienta z Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i/lub odwołania zgody przez użytkownika zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 5 niniejszej Polityki Prywatności oraz/lub wymaganym przez obowiązujące prawo czasie.

 1. Poufność / Cesja / Transfer międzynarodowy — Czy ujawniamy dane stronom trzecim?

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie upubliczni prywatnych i poufnych danych osobowych zebranych przez siebie i nie będzie ich wykorzystywać do celów innych niż te określone w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska wymaga podpisania umów o zachowaniu poufności i przetwarzania danych osobowych przez swoich pracowników i osoby trzecie, które uzyskują dostęp do zawartości baz danych (lub zawierają takie zobowiązania w umowach o świadczenie usług, z którymi zawiera się je wskazane w następnym paragrafie).

Dane osobowe użytkownika zebrane przez Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie zostaną przesłane, sprzedane, wymienione, przekazane ani komunikowane osobom trzecim poza Kancelaria Notarialna Monika Zielińska bez zgody użytkownika, chyba że wymaga tego prawo lub w celu świadczenia usług użytkownikowi. Nie dotyczy to określonych pracowników i dostawców usług, którzy umożliwiają Kancelaria Notarialna Monika Zielińska utrzymanie witryny w działaniu, zgodności z celami określonymi w punkcie 5 niniejszego dokumentu i/lub świadczenia usług użytkownikowi, którzy zobowiązali się do zachowania poufności przekazanych danych i zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w momencie zatrudnienia. Umowy z dostawcami usług określają cele, zakres, treść, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych, rodzaj danych osobowych, kategorie właścicieli danych oraz obowiązki i odpowiedzialność Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i podmiotów trzecich.

W szczególności:
Kancelaria Notarialna Monika Zielińska może udostępniać podane przez użytkownika dane osobowe wewnątrz Kancelaria Notarialna Monika Zielińska firmom kontrolującym, spółkom zależnym, podległym, powiązanym i/lub pośrednikom związanym z Kancelaria Notarialna Monika Zielińska.

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska może udostępniać niektóre podane przez użytkownika dane osobowe wewnątrz Kancelaria Notarialna Monika Zielińska do określonych działów, takich jak administracja, marketing lub IT.

 • W niektórych przypadkach Kancelaria Notarialna Monika Zielińska przesyła dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu i związanych z tym korzyści ekonomicznych i technicznych, które wiążą się z korzystaniem ze specjalistycznych dostawców. W tym sensie:
  • Mapy. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska korzysta z Google Maps, aby umieścić mapy na stronie. Integracja z Google Maps pozwala Google na zebranie adresu IP użytkownika. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne tej firmy pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
  • YouTube. Strona zawiera linki do YouTube w odniesieniu do filmów związanych z usługami Kancelaria Notarialna Monika Zielińska. Jak wskazano w dziale 13 niniejszej sekcji, korzystając z tych linków, użytkownik opuszcza stronę i jest przekierowany na stronę YouTube. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne YouTube pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska zintegrował składniki Facebooka na stronie. W szczególności Kancelaria Notarialna Monika Zielińska korzysta z platformy reklamowej Facebook. Firma, która obsługuje usługi Facebooka, to Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne tej firmy pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
  • Instagram. Strona zawiera linki do Instagrama. Jak wskazano w dziale 13 niniejszej sekcji, korzystając z tych linków, użytkownik opuszcza stronę i jest przekierowany do Instagrama. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne Instagrama pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

Sieci społecznościowe. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska również korzysta z sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram, i ma zintegrowane funkcje tych sieci w swoich usługach. Użytkownicy mogą korzystać z tych sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy są zarejestrowani w nich i mają dostęp do odpowiedniej sieci społecznościowej za pośrednictwem swojego użytkownika. Te sieci społecznościowe mają własne polityki prywatności i własne warunki i warunki, nad którymi Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie ma ingerencji ani kontroli.

Wreszcie, użytkownik powinien wiedzieć, że Kancelaria Notarialna Monika Zielińska może (i rezerwuje sobie prawo do) ujawnienia swoich informacji w następujących przypadkach: (i) jeśli wymaga tego władza sądowa lub administracyjna; (ii) jeśli jest to konieczne w celu wyegzekwowania twoich praw na mocy Warunków i zasad Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i niniejszej Polityki Prywatności; (iii) jeśli jest to konieczne, aby spełnić wymogi prawne; (iv) jeśli te dane mogą być przydatne do ochrony praw stron trzecich; (v) gdy jest to przydatne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, jego spółek zależnych, podległych, dyrektorów, menedżerów, pracowników, użytkowników lub ogółu obywateli; i (vi) gdy istnieją uzasadnione powody związane z bezpieczeństwem publicznym, obroną narodową lub zdrowiem publicznym.

 1. Bezpieczeństwo – Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych?

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska deklaruje swoją intencję przyjęcia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami RODO, aby uniknąć ich zafałszowania, utraty, konsultacji lub nieupoważnionego przetwarzania.

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie gwarantuje absolutnej prywatności w użyciu witryny, ponieważ nie można wykluczyć możliwości, że nieupoważnione strony trzecie będą miały wiedzę na jej temat. Użytkownik zgadza się, że istniejące techniczne środki zabezpieczeń nie są niezawodne i że nawet przy przyjmowaniu wszystkich rozsądnych środków bezpieczeństwa możliwe jest doświadczenie manipulacji, zniszczenia i/lub utraty informacji. W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, który oznacza istotne ryzyko dla właściciela danych, taki incydent zostanie niezwłocznie powiadomiony odpowiedniemu organowi nadzorczemu, wraz z wprowadzonymi i/lub planowanymi do wprowadzenia środkami korygującymi i łagodzącymi.

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie danych przez użytkowników. Tak samo Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wirusami komputerowymi.

Wreszcie, użytkownik musi również podjąć środki w celu ochrony swoich informacji. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska podkreśla, że powinieneś podjąć wszelkie środki ostrożności, aby chronić swoje dane osobowe w Internecie. Przynajmniej zaleca się zmienianie hasła okresowo, korzystając z kombinacji liter i liczb, oraz upewnienie się, że korzystasz z przeglądarki bezpiecznej.

 1. Prawa właściciela danych i procedury odpowiedzi na jego egzekwowanie – Jakie mam prawa jako właściciel danych?

Użytkownik, który jest właścicielem danych, może w dowolnym momencie wykonywać prawa dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, portability, poufności i usuwania dotyczące swoich danych osobowych, zgodnie z Postanowienia artykułów 15 i następnych RODO, jeśli jest to konieczne.
Egzekwowanie tych praw może być wykonywane przez użytkownika samodzielnie za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres biuro@notariusz-zielinska.pl, lub przez każdą z metod określonych w powyższych odniesionych właściwych przepisach. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska może poprosić o przesłanie niezbędnych danych w celu potwierdzenia tożsamości właściciela danych.

Usunięcie niektórych danych nie zostanie dokonane, gdy może to spowodować szkodę w uzasadnionych prawach lub interesach osób trzecich lub gdy istnieje obowiązek prawny dotyczący przechowywania danych.

 1. Szkolenia – Czy szkolimy?

Personel Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, którego funkcje są związane z przetwarzaniem danych osobowych, jest szkolony w celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i praw ich właścicieli.

 1. Linki do stron trzecich — Czy nasza Strona zawiera linki do innych stron?

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, z lub bez treści reklamowych, których polityka prywatności jest obca Kancelaria Notarialna Monika Zielińska. Powiązane strony nie są związane z Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i ich istnienie w żaden sposób nie predysponuje do sugerowania, zaproszenia lub rekomendacji odwiedzenia miejsc docelowych lub jakiegokolwiek rodzaju połączenia lub asocjacji między Kancelaria Notarialna Monika Zielińska a takimi stronami. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za treść, użycie i działania tych powiązanych witryn internetowych, ani za szkody, bieżące lub przyszłe, materialne lub moralne, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez użytkowników i wynikające z informacji zawartych w takich witrynach lub z relacji, jakie użytkownicy mogą nawiązać z osobami trzecimi, których usługi zostały opublikowane na stronie. Pomimo powyższego, każdy komentarz na te powiązane strony internetowe będzie przydatny dla Kancelaria Notarialna Monika Zielińska w celu poprawy usług i/lub zapewnienia integralności strony. Kancelaria Notarialna Monika Zielińska zobowiązuje się do wszelkich możliwych środków w celu uniknięcia istnienia na swojej stronie linków do witryn z treściami niezgodnymi z prawem.

 1. Pliki cookie – Czy używamy plików cookie?

Kiedy użytkownik wchodzi na stronę, Kancelaria Notarialna Monika Zielińska może przechowywać pewne informacje w komputerze użytkownika w postaci „ciasteczka” lub podobnego pliku. Strona internetowa używa ciasteczek, aby (i) śledzić reklamy, (ii) zbierać dane dotyczące ruchu strony internetowej i (iii) poprawiać doświadczenie użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik powinien wiedzieć, że aby przeglądać stronę internetową, nie jest konieczne, aby użytkownik zezwalał na instalację ciasteczek wysyłanych przez stronę internetową. Może to być wymagane tylko w odniesieniu do niektórych usług. Użytkownik może usunąć ciasteczka z twardego dysku swojego komputera, zapobiec dostępowi do swojego komputera przez swoją przeglądarkę lub wybrać odpowiednią opcję, gdy zostanie zapytany o możliwość używania ciasteczek w tym celu i zgodnie z Polityką Ciasteczek Kancelaria Notarialna Monika Zielińska.

Ciastka to pliki informacyjne, które witryna lub dostawca określonych usług witryny przesyła na twardy dysk komputera użytkownika za pośrednictwem programu przeglądarki. Ciastka same w sobie nie mogą osobiście identyfikować użytkownika (chociaż mogą zawierać adres IP użytkownika), ale pozwalają mu rozpoznać przeglądarkę użytkownika i przechwytywać i przechowywać określone dane (system operacyjny użytkownika, nazwa domeny witryny, z której witryna została połączona, itp.). Kancelaria Notarialna Monika Zielińska zastrzega sobie prawo do zawierania umów z zewnętrznymi podmiotami w celu analizowania i zrozumienia użytkowników witryny, którzy nie mogą wykorzystać zebranych informacji do celów innych niż poprawa usług Kancelaria Notarialna Monika Zielińska.

 1. Aprobata

Używanie witryny przez użytkownika oznacza znajomość i pełne uznanie Polityki prywatności Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i Warunków korzystania Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, o ile dotyczy. Również użytkownik akceptuje Politykę prywatności Kancelaria Notarialna Monika Zielińska i Warunki korzystania Kancelaria Notarialna Monika Zielińska poprzez wypełnienie wniosku o usługi.

 1. Modyfikacje – Czy to najnowsza wersja?

Niniejsza jest aktualną wersją Polityki prywatności Kancelaria Notarialna Monika Zielińska, zaktualizowaną w dniu 14 października 2023.

Kancelaria Notarialna Monika Zielińska może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności. Takie modyfikacje zostaną wprowadzone w życie od ich publikacji na witrynie lub w przypadku powiadomienia użytkowników przez jakikolwiek środek, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. Użytkownik powinien być na bieżąco informowany o warunkach zawartych w niniejszym dokumencie, wchodząc regularnie.