Skip to main content
Kancelaria Notarialna w Chojnicach Notariusz Monika Zielińska
Skontaktuj się z nami

Czynności Notariusza

Notariusz jest prawnikiem, który pełni funkcję zaufania publicznego i działa na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dokumenty sporządzane przez notariusza posiadają charakter dokumentu urzędowego i są określane jako akty notarialne. Do wykonywania jakich czynności jest powołany notariusz?

Jakich czynności dokonuje Notariusz?

Notariusz dokonuje ściśle określonych prawem czynności notarialnych w sytuacjach, gdy strony powinny, są obowiązane lub chcą nadać im formę notarialną. Warto wiedzieć, że czynności notarialne prowadzi się w języku polskim. Osoby, które nie posługują się językiem polskim, mogą skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii notarialnej, a w szczególnych przypadkach - wymaganych charakterem lub okolicznościami - w innym miejscu.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, do czynności notariusza zalicza się:

  • sporządzanie aktów notarialnych;
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
  • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie; sporządzanie poświadczenia
  • spisywanie protokołów;
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • sporządzanie - na żądanie stron - projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Podczas dokonywania tych czynności, notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw oraz interesów stron, a także pozostałych osób, dla których z danej czynności notarialnej mogą wynikać skutki prawne. Poza tym w zakresie obowiązków notariusza leży udzielanie stronom wszelkich wyjaśnień, które dotyczą dokonywanych przez niego czynności. Natomiast same akty oraz sporządzane dokumenty notarialne muszą być zrozumiałe i przejrzyste.



Czy notariusz ma prawo odmówić wykonania czynności notarialnej?

Art. 81 ustawy Prawo o notariacie mówi, że notariusz ma prawo odmówić dokonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z prawem. Warto poznać procedurę odmowną, mimo że takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Odmowę dokonania czynności notarialnej notariusz stwierdza w protokole. Następnie osoba, której odmówiono czynności notarialnej, zostanie pouczona o prawie, a także możliwości i trybie jej zaskarżenia. Strona ma tydzień – licząc od dnia odmowy dokonania czynności notarialnej - na wystosowanie pisemnego żądania sporządzenia oraz doręczenia uzasadnienia odmowy. Notariusz takie uzasadnienie sporządza w również tygodniowym terminie, który się liczy od dnia otrzymania pisma z żądaniem. Osoba zainteresowana ma prawo wnieść zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej do sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notariusza. Istnieje też droga pozasądowa i jest ona obierana w sytuacji, gdy notariusz uzna zażalenie strony za słuszne. Wtedy może dokonać wcześniej odmówionej czynności notarialnej.

Notariusz Chojnice
– skontaktuj się z Kancelarią

By dokonać czynności notarialnych, prosimy skontaktować się z Kancelarią Notarialną. Możecie Państwo zadzwonić do nas, skorzystać z poczty elektronicznej e-mail lub wykorzystać elektroniczny formularz kontaktowy. Na pytania i sprawy zgłaszane drogą elektroniczną staramy się odpowiedzieć w ciągu 24h.