Skip to main content
Kancelaria Notarialna w Chojnicach Notariusz Monika Zielińska
Skontaktuj się z nami

Notariusz Chojnice - cennik

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, która została mianowana przez Ministra Sprawiedliwości i upoważniona przez niego do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Zgodnie z prawem, czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Za swoją pracę kancelaria notarialna pobiera wynagrodzenie notariusza zwane taksą notarialną. Jakie są stawki notarialne i z czego one wynikają?

Notariusz jest gwarantem legalności zawieranych umów. Decydując się na skorzystanie z czynności notarialnych w mieście Chojnice, dbacie Państwo o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do naszej Kancelarii oraz do poznania przykładowych kosztów czynności notariusza.

Chojnice notariusz - cennik czynności notarialnych

Notariusz - za wykonywane przez siebie czynności notarialne - pobiera wynagrodzenie. Określa je Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564 ze zm.). Należy pamiętać, że wysokość opłat notarialnych za każdym razem będzie powiększona o należny podatek VAT. Wspomniane Rozporządzenie reguluje obowiązującą na terenie całej Polski wysokość maksymalnych stawek taksy, jakie należą się za wykonanie danej czynności notarialnej, ale finalne opłaty uzależnione są od wartości przedmiotu danej czynności notarialnej. Nalicza się je procentowo bądź pobiera stałe stawki.

Taksa notarialna to nie wszystkie opłaty, które pobiera notariusz. W imieniu państwa polskiego, kancelaria notarialna przyjmuje także przy danej czynności notarialnej obowiązkowe podatki i opłaty. Są to:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków oraz darowizn
 • opłata sądowa.

Opłaty i podatki notariusz przelewa na właściwe konta bankowe właściwych instytucji państwowych.

W ten sposób Klienci naszej Kancelarii znajdują się w komfortowej sytuacji, która zwalnia ich z pamiętania i wykonania dodatkowych obowiązków. Warto poza tym wiedzieć, iż przed sporządzeniem aktu notarialnego, notariusz za każdym razem informuje strony o wysokości należnego podatku i opłat.

Poznaj maksymalne opłaty notarialne:

 1. Dla przedmiotu o wartości do 3 000 zł, taksa notarialna wynosi 100 zł.
 2. Gdy wartość przedmiotu czynności notarialnej jest powyżej 3 000 zł i nie przekracza 10 000 zł, taksa notarialna wynosi 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł.
 3. Dla przedmiotu czynności notarialnej posiadającego wartość powyżej 10 000 zł do 30 000 zł, wysokość opłat notarialnych wyniesie 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
 4. Gdy przedmiot jest wart powyżej 30 000 zł do 60 000 zł, kancelaria notarialna pobierze od strony maksymalną taksę w wysokości 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.
 5. Powyżej wartości 60 000 zł do 1 000 000 zł, maksymalna taksa równa się 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.
 6. Maksymalna wysokość taksy notarialnej dla przedmiotów o wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł, to 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.
 7. W omawianym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości maksymalna taksa ustalona dla przedmiotu wartego powyżej 2 000 000 zł, wynosi 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Zawarte w powyższej informacji kwoty stanowią możliwe stawki maksymalne, jakie notariusz ma prawo pobrać za sporządzenie określonego aktu notarialnego. Tych stawek kancelaria nie może przekroczyć.

Natomiast w rzeczywistej wycenie czynności istotne znaczenie ma indywidualne podejście do Klientów przez naszą Kancelarię Notarialną. Dlatego zapraszamy do kontaktu, by wycenić sporządzenie odpowiednich dokumentów i czynności notarialnych, którymi są Państwo zainteresowani.

Pozostałe stawki taksy notarialnej, jakie przewiduje rozporządzenie:

1/2 maksymalnej stawki dotyczy sporządzenia aktu notarialnego, który dokumentuje:
 1. umowę zobowiązującą, która jest zawierana pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę, w wykonaniu umowy zobowiązującej, która przenosi własność lub użytkowanie wieczyste,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej, na której znajduje się mieszkalna zabudowa jednorodzinna, dokonywanej przez: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne ustawowe podmioty, które na podstawie przyznanego im prawa, dają nabywcom owych lokali lub nieruchomości zniżki od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka (tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej.
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego, który dotyczy umowy oraz za sporządzenie samego aktu notarialnego w sprawie:
 1. ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy udzielany na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowania nagrody,
 3. potwierdzenia oświadczenia woli znajdującego się w innym akcie notarialnym.
1/10 maksymalnej stawki dotyczy sporządzenia aktu notarialnego, który stanowi dokumentację:
 1. oświadczenia o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenia zawierającego zgodę osób, jakie przystępują do spółki akcyjnej, na zawiązanie tejże spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt, który obejmuje statut.
Notariusz Chojnice
– skontaktuj się z Kancelarią

By dokonać czynności notarialnych, prosimy skontaktować się z Kancelarią Notarialną. Możecie Państwo zadzwonić do nas, skorzystać z poczty elektronicznej e-mail lub wykorzystać elektroniczny formularz kontaktowy. Na pytania i sprawy zgłaszane drogą elektroniczną staramy się odpowiedzieć w ciągu 24h.